Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben

MEGJELENT: 2014. október 13. | SZERZŐ: Rácz András

Az első világháborús centenáriumi emlékprogram keretében, a tárgyszerű történelmi emlékezet  erősítésének céljából,  Magyarország kormánya az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című huszonegy kötetes könyvsorozat hasonmás kiadását adományozza magyarországi középiskolai, községi és városi könyvtárak, valamint a külhoni magyar gyűjteményeknek.
Hasznos, szép és tanulságos ajándék lesz a könyvsorozat, hiszen a Monarchiát elsöprő világégés ismerete nélkül nem érthető meg a XX. század története – sem a magyar, sem a világtörténelem –, nem érthető meg, miként jutott el Európa a XX. század két totalitárius diktatúrához, a bolsevizmushoz és a fasizmushoz, nem érthető meg, miféle folyamatok vezettek el a második világháborúhoz és annak máig tartó következményeihez.
A tragikus XX. századnak azonban nem csupán előzménye, de egyben ellentéte is volt a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia. A dunai államalakulatról azonban sajnos mind a mai napig kevés a tárgyszerű ismeret. Az elmúlt évszázad során emléke nem vált aktuálissá, megítélése pedig nem tudott megszabadulni az utódállamok önigazoló értékartikulációitól. Ezért hiánypótló mű az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című monumentális könyvsorozat.

Királyfi a közhazáért

Kósa László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár a kötettel kapcsolatban így fogalmazott: „Az Osztrák-Magyar Monarchia történetének delelőjén járt, amikor vezető politikus és értelmiségi köreiben megfogalmazódott, hogy a soknemzetiségű, soknyelvű országalakulat jellegzetességeit, földrajzát, történetét, néprajzát, városait szükséges megismertetni népeinek széles körével. Láttatni, milyen sokszínűen összetett és mennyi értéket képvisel közös államuk, ezáltal egyszersmind erősíteni összetartozásuk tudatát. Így jött létre a páratlanul jelentős kiadvány, mely tudományos és művészeti teljesítmény, de a népkönyv szerepét is betölti. A nagylélegzetű vállalkozás vezetője, a legfőbb ötletgazda Rudolf trónörökös lett, akinek tekintélye és összeköttetései a siker fedezetéül szolgáltak.”

A könyvsorozat első kötetét így természetesen Rudolf trónörökös nyújtotta át apjának, Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak 1885. december 1-jén. A munka előkészületei azonban már 1884-ben megkezdődtek, amikor a trónörökös emlékirattal fordult édesapjához:

„Felség! Az Osztrák–Magyar Monarchia, bár van néhány jó előmunkálat, még mindig nélkülöz egy olyan nagy néprajzi művet, mely a jelen tudományos búvárlat magaslatán állva, az annyira tökéletesült művészi ábrázoló módok segélyével hazánknak és néptörzseinek teljes képét érdekesen és egyszersmind tanulságosan nyújtaná. Az e Monarchia határain belül élő népeknek tanulmányozása nemcsak a tudósokra nézve bír igen nagy fontossággal, hanem gyakorlati haszonnal is jár a hazafiság általános emelésére.
Azáltal, hogy az egyes néprajzi csoportok jelességei és sajátságai s egymástól való kölcsönös és anyagi függésük mindinkább köztudattá válik, okvetetlenül jelentékenyen erősbíttetik az együvé tartozásnak azon érzete, melynek hazánk minden népeit eggyé kell kapcsolnia…
Hadd mutassa meg ez a munka úgy a bel-, mint a külföldnek, mily gazdag összegével rendelkezik a Monarchia a szellemi erőknek minden országaiban és népeiben, s hogyan dolgoznak itt egyesülten egy olyan szép munkán, mely a nagy közös hazában mindnyájuk önérzetének és hatalomérzésének emelésére fog szolgálni.
Ha e rég táplált reményeinkben a legmagasabb szentesítés és uralkodói védelem is támogat: akkor ez a munka a legszebb kilátások között, a mi lelkesült hazafias érzelmeinktől emelve fog életre születni.”


A legnagyobb tudósok, művészek, publicisták
Ferenc József császár beleegyezése után a trónörökös 1884. március 25-én a kor ünnepelt magyar íróját, Jókai Mórt, valamint Joseph von Weilen udvari tanácsost kérte fel a sorozat magyar, illetve német kiadásának főszerkesztésére,
A már idézett Kósa László, akadémikusunk az alkotók listájával kapcsolatban ezt írta: „Az egyes országok és tartományok bemutatására nagyon helyesen elsősorban ottani tudósokat, írókat és képzőművészeket, esetenként politikusokat és publicistákat kértek föl. A hét magyarországi kötet munkatársai valóban értelmiségi elitet képeznek. Felsorolásukra nincs tér, csupán néhány név álljon itt. A szerkesztőbizottság elnöke - különben az egész mű megszületésének egyik fő ösztönzője - Jókai Mór volt. A közreműködő jeles szépírók közül még Mikszáth Kálmánt, Benedek Eleket, Eötvös Károlyt, a vezető tudósok sorából Márki Sándort, Fraknói Vilmost, Csánky Dezső történészeket, a földrajztudós Hunfalvy Jánost és Lóczy Lajost, művészeink reprezentatív csoportjából Munkácsy Mihályt, Benczúr Gyulát és Mednyánszky Lászlót nevezzük meg.
A Szent István koronához tartozó horvát-szlavón társország kötetének szerkesztését Iso Krsnjavi zágrábi egyetemi tanár, neves művészettörténész és kultúrpolitikus végezte. A csehországi szerzők közül Alois Jiráseket, a cseh történelmi regény atyját, a galíciaiak sorából Stanislaw Tarnowski krakkói egyetemi tanárt, kiváló irodalomtörténészt említjük. A népes osztrák szerzői körből a nemzetközi hírű botanikusra, Anton Kernerre hívjuk föl a figyelmet.”


Birodalom huszonegy kötetben
A megjelent munka összesen huszonegy kötetet töltött meg, ötszázhetvenkét közleménnyel, több mint négyezer ötszáz rajzzal és tizenkilenc színes képmelléklettel.
A bevezető kötet a Monarchia természetrajzát, néprajzát és történelmét tekintette át, Rudolf trónörökös bevezetőjével, továbbá 8 író 8 tanulmányával. A második kötet Bécs városát és Alsó-Ausztriát mutatta be, a harmadik rész Magyarország leírásának első kötete volt, amely az ország és népeinek ismertetését tartalmazta tizenöt író huszonhét közleményével, valamint huszonnégy művész kétszázhuszonöt rajzával.
A következő három kötet Felső-Ausztriába és Salzburgba, Stájerországba, Karintiába és Krajnába kalauzolta az olvasókat, majd ismét Magyarország következett, pontosabban a Magyar Alföld ismertetése huszonkét író harmincöt szövegével, továbbá huszonnyolc művész kétszázötvenhét rajzával.
A nyolcadik könyv az osztrák Tengermellék és Dalmácia leírását kínálta, majd következett két fontos magyar város: Budapest és Fiume, tizenhat író huszonegy közleményével, továbbá húsz művész kétszázhuszonegy rajzával.

A tizedik kötet Tirolról és Voralbergről szólt, a következő kettő pedig Csehország tájrajzi leírását, történetét és néprajzát, illetve Csehország irodalmát, művészetét és gazdasági helyzetét mutatta be.

Megint egy Magyarországot, pontosabban a Dunántúlt bemutató kötet következett, tizennégy író húsz közleményével, továbbá tizenkilenc művész százkilencvennégy rajzával.
Morvaország és Szilézia bemutatása után ismét egy hazánkat bemutató könyv jelent meg, amely
Felső-Magyarország nyugati felét, Pozsony megyétől a Garam-melléki bányavidékig járta végig tíz író tizenhárom összefoglalójával és tizenhárom művész száznyolcvan rajzával.
A tizenhatodik kötet Galíciával foglalkozott, a tizenhetedik Bukovinával, majd megjelent a Felső-Magyarország keleti, Zólyom megyétől keletre eső felét bemutató könyv, huszonegy író ugyanennyi írásával, valamint tizennyolc művész százkilencvenkilenc illusztrációjával.
Bosznia és Hercegovina után Délkelet Magyarország, Erdély és a szomszédos hegyvidékek kerültek sorra huszonkilenc író harminckét közleményével és tizenhat művész kétszázharminchárom rajzával, végül Szent István koronája országainak VIII. kötete, a sorozat befejező könyve zárta a sorozatot, Horvát-Szlavónország bemutatásával.

Magyarország, Monarchia, Európa
Magyarország kormányának döntése nyomán most a hazai olvasóközönség széles rétegei férhetnek hozzá egy eddig szinte elérhetetlen kulturális kincshez, amely az egyesült Európa előképét hordozva mutatja be a XIX. század második felét, és hűen tükrözi a Kárpát-medence korabeli magyar világát.
A könyvsorozat még napjainkban is fontos forrása lehet a történészeknek, művészettörténészeknek és néprajzkutatóknak. Az illusztrációk és rajzok a hétköznapi történelem lenyomataiként, korrajzként is értelmezhetők.
Kósa László egyetemi tanár  szerint „A szerkesztők a Monarchiában gondolkodtak. Az utókorban azonban nem kevesen sikeres közép-európai integrációnak, sőt az egyesült Európa egyik előfutárának tartják a Monarchiát.
Magyarország számára azért különösen fontos ez, mert az egész 19. század – a kiegyezés kora ellentmondásai dacára – a szellemi, gazdasági, társadalmi emelkedés évszázada volt. Jelentős tartalék képződött, mely a két vesztes háborút, megszállásokat, az 56-os forradalom leverését, egy ideig a kommunizmust is segítette túlélni. Nekünk, magyaroknak különösen fontos, hogy a nagy műben híven megörökített, de 1918-ban összeomlott országot megismerhessük. A köteteket lapozgatva, olvasgatva nem csak a történelmi múltra emlékezhetünk, hanem rendhagyó iránytűt kapunk arra is, hogy felfedezzük a mai Kárpát-medencét, annak népeit és kultúráját.”

A Méry Ratio Könyvkiadó által gondozott, értékes, hasonmás könyvsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. juttatja el az iskolák és a települések könyvtáraiba. A nagyszabású kezdeményezés, csak úgy, mint a sorozat száz évvel ezelőtti kiadása, bizonyosan a hazai és határon túli magyar gyűjtemények olvasóinak örömére és gyarapodására szolgál.

 

 

Címkefelhő
Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email