Egyszerűsödött a tankönyvellátás menete

MEGJELENT: 2015. április 8., szerda | SZERZŐ: Maduda

Megkezdődött a 2015/2016-os tan­év­re a tan­könyv­ren­de­lés: vál­to­zás, hogy több idő áll rendelkezésre, er­re és a ki­ad­vá­nyok to­váb­bi húsz szá­za­lék­kal lesz­nek ol­csób­bak – je­len­tet­te be Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köz­ne­ve­lé­si ál­lam­tit­ká­ra szer­dán Budapesten.

 

Az idei tanévtől kezdődően ismét iskolai szinten történik a csomagolás

Tőczik Zsolt, a tankönyvellátás logisztikájáért felelős Könyvtárellátó (KELLO) ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja elmondta: ha­té­ko­nyab­bá és egy­sze­rűb­bé sze­ret­ték vol­na ten­ni a rend­szert. Az el­lá­tás me­ne­te mel­lett hoz­zá­nyúl­tak a lo­gisz­ti­ká­hoz – je­lez­te, hoz­zá­té­ve: az a cél, hogy meg­fe­le­lő mennyi­ség­ben, mi­nő­ség­ben és ha­tár­idő­re le­szál­lít­sák a tan­köny­ve­ket. Egyszemélyes ügy­fél­ke­ze­lő rend­szert ala­kí­tot­tak ki, min­den is­ko­lát egy meg­ha­tá­ro­zott em­ber­hez ren­del­nek, aki a ren­de­lés ele­jé­től a tan­könyv­el­lá­tás vé­gé­ig se­gí­ti az in­téz­mé­nye­ket – kö­zöl­te. 

A ren­de­lés továbbra is di­á­kon­ként tör­té­nik, de már nem cso­ma­gol­ják össze ta­nu­lón­ként, ha­nem is­ko­lák­ra bont­va, össze­sít­ve szál­lít­ja ki a tan­köny­ve­ket a KELLO. Ezzel is az eset­le­ges hi­bá­kat sze­ret­nék ki­kü­szö­böl­ni – mond­ta az ügyvezető igazgató. Nem fog­nak elő­re szám­láz­ni a tan­köny­ve­kért fi­ze­tő di­á­kok­nak, ha­nem min­dig azt szám­láz­zák majd le, amit le­szál­lí­tot­tak, és a di­á­kok, a szü­lők át­vet­tek. A fizetős diákok, számláikat az is­ko­lán ke­resz­tül kap­ják meg, és szep­tem­ber 15-éig kell majd ki­fi­zet­ni­ük. Tőczik Zsolt beszámolt ar­ról is, hogy a hit­- és er­kölcs­tan­ köny­vek ren­de­lé­se eddig nem volt egy­ér­tel­mű, ami több hi­bát ered­mé­nye­zett, ezt egy­sze­rű­sí­tet­ték, és rög­zí­tet­ték, mely tan­könyv me­lyik be­vett egy­ház ál­tal el­fo­ga­dott ki­ad­vány.
Kitért ar­ra is, hogy a KELLO sa­ját for­rás­ból meg­há­rom­szo­roz­za azt az össze­get, ame­lyet az is­ko­la fenn­tar­tó­ján ke­resz­tül a tan­könyv­fe­le­lő­sök­nek fi­zet­. Így a pedagógusoknak immáron 300 fo­rint plusz áfa jár majd di­á­kon­ként.

 

Sokkal több idő van a tan­köny­vek meg­ren­de­lé­sé­re

Az idén har­minc nap áll a tankönyvfelelősök ren­del­ke­zés­re, a ki­vá­lasz­tás­ra és a ren­de­lé­sek rög­zí­té­sé­re. A felületet 2015. április elsején nyitotta a KELLO és április 30-án zárja majd.
Czunyiné dr. Bertalan Judit a tankönyv árakat illetően kiemelte, hogy a köny­vek újabb húsz­szá­za­lé­kos csök­ke­né­se vár­ha­tó, a tan­könyv­cso­ma­gok át­la­gá­ra 12 ezer fo­rint kö­rül lesz. Újabb év­fo­lyam kap­ja majd in­gye­ne­sen a köny­ve­ket, így a té­rí­tés­men­tes­ség az ál­ta­lá­nos is­ko­la el­ső há­rom év­fo­lya­má­ra ter­jed már ki. Az új rend­szer­ben már há­rom­száz­ez­ren jut­hat­nak majd in­gye­ne­sen a ki­ad­vá­nyok­hoz. A fen­ti év­fo­lya­mo­kon túl to­váb­bi di­á­kok is kap­hat­nak tá­mo­ga­tást rá­szo­rult­sá­gi, gyer­mek­vé­del­mi ala­pon. Jelezte: fo­lyik a tan­köny­vek tar­tal­mi fej­lesz­té­se az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél, újabb év­fo­lya­mok­ra fej­lesz­tet­tek ki ki­ad­vá­nyo­kat, a vé­le­mé­nye­zés­ben több száz pe­da­gó­gus vesz részt. A tan­köny­vek el­osz­tá­sá­ban és az is­ko­lák­ba el­jut­ta­tá­sá­ban is prak­ti­ku­sabb, lo­gi­ku­sabb rend­szert ala­kí­ta­nak ki – kö­zöl­te a köz­ne­ve­lé­si ál­lam­tit­kár. 

 

Javasolt tankönyvlista nincs
Kérdésre vá­la­szol­va Czunyiné dr. Bertalan Judit el­mond­ta: ja­va­solt tan­könyv­lis­ta nincs, a Könyvtárellátó (Kello) hon­lap­ján azok a köny­vek kap­nak je­lö­lést, ame­lyek a nem­ze­ti alap­tan­terv­vel kom­pa­ti­bi­li­sek. A ta­va­lyi csak­nem négy­ezer­rel szem­ben mint­egy 2700 ki­ad­vány sze­re­pel a lis­tán, eb­ben több új könyv is van. 

A lista napokon belül nyilvánossá válik a www.kello.hu weboldalon.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar el­nö­ke azt mond­ta: egyik el­ső fel­ve­té­sük volt, hogy te­kint­sék át a tan­könyv­el­lá­tás rend­sze­rét és az eset­le­ges prob­lé­má­kat. Októberben meg­be­szél­ték a szak­tár­cá­val és a Kellóval a fel­me­rült kér­dé­se­ket. Javaslatuk nyo­mán be­épí­tet­ték az új rend­szer­be a ta­ná­ri pél­dá­nyok szá­má­nak meg­vál­toz­ta­tá­sát, a pót­ren­de­lés, a visszá­r­uzás mó­do­sí­tá­sát. E té­ren még lesz­nek ja­vas­la­ta­ik – je­lez­te az el­nök. 
Kérdésre vá­la­szol­va Horváth Péter el­mond­ta: a kar fel­ada­ta lesz, hogy a mos­ta­ni ki­ad­vá­nyo­kat fo­lya­ma­to­san kont­rol­lál­ják, a tar­tal­mu­kat vé­le­mé­nyez­zék.

Megosztás

Egypercesek

Csúcsra jár a MEK

Csúcsra jár a MEK

Az előző évihez képest 30 százalékkal emelkedett a nemzeti könyvtár által üzemeltetett online felület olvasottsága

Cserepont szolgáltatást indított az FSZEK!

Még ha nem is vagyunk kint a vízből, de örömhír, hogy újra lehet könyveket kölcsönözni, hála a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eszes megoldásának

Kürti László Balassi Bálint-emlékkardot kapott

Az irodalmi elismerés másik idei díjazottja Ross Gillett ausztrál költő, műfordító

A képíró, Szalay Lajos

„Ha két grafikus neve marad fenn a XX. századból az utókornak, az egyik én leszek, ha csak egy, akkor Szalay Lajos.”

Stephen King, a mecénás

Kifizeti a diákok által írt könyv mintegy kétmillió forintos kiadási költségét